Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU BỘ MÁY HTX
 Gồm: Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát, Ban giám đốc,  6 đội trưởng đội sản xuất, Đội cơ khí, đội thủy nông, Các bộ phận chuyên môn giúp việc gồm Kế toán, kế hoạch kinh doanh, Kỹ thuật