Thành tích

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ
2013 - Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt  Nam
- Cờ thi đua UBND TP Đà Nẵng
- QĐ 104/QĐ-LMHTXVN ngày 20/02/2014 của Cụm thi đua 5 TP.
- QĐ 1440/QĐ-UBND ngày 06/03/2014;
 
2014
- Cờ thi đua của UBND Thành phố
- Bằng khen UBND TPĐN
QĐ 2166/QĐ-UBND ngày 15/4/2015
- QĐ số 217/QĐ UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014( về thành tích đóng góp xây dựng nông thôn mới)
2015 -Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Cờ thi đua của UBND Thành phố
QĐ 1900/QĐ- TTCP ngày 05/11/2015
 
QĐ số 1752 /QĐ- UBND  ngày 29/3/2016      
2016 -Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN & PTNN
-Bằng chứng nhận HTX Điển  hình tiên tiến toàn quốc năm 2016 của LM HTX VN
-QĐ số 4315/QĐ - BNN-TCCB, ngày 24/10/2016
 
-QĐ 915 ngày 09/12/2016