Chương trình chi tiết

Tư vấn lập kế hoạch hoàn thiện và mở rộng kinh doanh sản xuất lúa giống cho HTX Hòa Tiến 1

· Thành phần đoàn: 2 chuyên gia trong nước và 1 cán bộ tư vấn của Agriterra VN)

· Thời gian tư vấn: dự kiến 5 ngày từ 3 - 7/2017

Mục tiêu tư vấn

· Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ HTX trong việc lập chiến lược/ kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm dịch vụ của HTX (tập trung vào 1 trong 2 dịch vụ: sản xuất lúa giống theo hợp đồng và kinh doanh dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp).

· Kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất lúa giống

Hoạt động

· Trao đổi tổng quan chiến lược/kế hoạch kinh doanh và các bước và công cụ xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh cho ban lãnh đạo, nhân viên (đặc biệt là đội marketing),…

· Phân tích thực trạng và tiềm năng để khuyến nghị hoàn thiện và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh lúa giống của HTX Hòa Tiến

· Hướng dẫn HTX xây dựng kế hoạch hoàn thiện và mở rộng kinh doanh cho hoạt động sản xuất kinh doanh lúa giống theo hợp đồng.

· Xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể triển khai chiến lược/kế hoạch kinh doanh ngay sau tư vấn cho đến tháng 12/2017.