Vụ Đông xuân 2017 - 2018 sắp tới, Htx triển khai sản xuất 250 ha.
Để đảm bảo mùa vụ thắng lợi, cơ cấu giống tại địa phương như sau:
- Nhóm giống có thời gian sinh trưởng dàu ngày như 13/2, NX30, Xi23: gieo từ ngày 15/12 - 20/12.
- Nhóm giống có thời gian sinh trưởng trung ngắn ngày như: Thiên ưu 8, BC 15, HT1: Gieo từ ngày 25- 30/12.
Ruộng trũng sử dụng giống trung ngắn ngày.
Dự kiến sản xuất giống tại HTX gồm: Thiên ưu 8, OM4900, Xi23, HT1, BC15...
Triển khau dọn kênh mương từ nay đến 30/12, ngày 5 -10/12 đánh đất, ngày 10 - 15/12 xuống giống.
Từ ngày 4-10/12 diệt chuột tập trung.
Đề nghị bà con thực hiện đúng theo lịch thời vụ trên để vụ mùa đạt kết quả tốt nhất!
Kính chúc bà con vụ mùa bội thu!