Với chủ trương nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân), huyện Hòa Vang sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục cho nông dân trong xây dựng “Nông thôn mới” vì họ vừa là chủ thể vừa là người được hưởng lợi trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, 5 năm qua (2006-2010), tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang giảm từ 84,38% xuống còn 80,86% (trong đó ngành trồng trọt giảm từ 52,50% xuống còn 48,54%). Ngược lại, tỷ trọng ngành thủy sản và lâm nghiệp có xu hướng tăng lên; cụ thể ngành thủy sản tăng từ 6,23% lên 7,87%, và ngành lâm nghiệp tăng từ 9,39% lên 11,26%. Điều đó chứng tỏ nông nghiệp Hòa Vang đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nông nghiệp Hòa Vang vẫn tồn tại một số yếu kém. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, phân tán, thiếu quy hoạch, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch chậm, chưa hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế nên năng suất cây trồng, vật nuôi thấp, chất lượng sản phẩm không cao và khả năng cạnh tranh thấp. Ngoài ra, các yếu tố khách quan như thiên tai bão lũ, dịch bệnh bùng phát đã gây ra những tổn thất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, với quan điểm phát triển nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang đến năm 2020 và quy hoạch ngành NN&PTNT thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, mục tiêu hướng tới của huyện là xây dựng nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm lương thực đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện và một phần dân cư thành phố cũng như khách du lịch trước mắt và lâu dài.

Cả hệ thống chính trị sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; chất lượng cuộc sống và thu nhập của nông dân không ngừng được nâng cao. 

Trong sản xuất, huyện sẽ xác định vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm chính chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của người dân thành phố, khách du lịch và các tỉnh lân cận.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện đến năm 2020, phấn đấu nông nghiệp đạt 74%, lâm nghiệp 16% và thủy sản là 10%; sản lượng lương thực ước đạt 35.000 tấn (trong đó lúa 30.000 tấn và ngô 5.000 tấn); sản lượng thủy sản đạt 920 tấn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ngày càng tăng lên, bình quân giai đoạn 2011- 2020 tăng 4,5 - 5,0%/năm.

Toàn huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 đạt mức độ cơ giới hóa các khâu quan trọng như làm đất đạt từ 90 - 95%; gieo cấy đạt từ 50 - 55%; thu hoạch đạt 75 - 80%. Nâng độ che phủ rừng đạt trên 80% vào năm 2020.

Để đạt được mục tiêu nói trên, ngoài nội lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện cần sự hỗ trợ của UBND thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trên nhiều lĩnh vực. Như việc tăng cường đầu tư nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm...

Bên cạnh việc khuyến khích, vận động các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở Hòa Vang, thành phố nên sớm xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách như: Thúc đẩy liên kết giữa nông dân với các chủ thể khác; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có một số lớn diện tích đất lâm nghiệp do quân đội quản lý nhưng mục đích sử dụng đã hết, đang bỏ hoang hóa, hiệu quả sử dụng rất thấp. Thành phố làm việc với Quân khu 5, Bộ Quốc phòng để thu hồi phần đất lâm nghiệp đó giao cho huyện đưa vào sử dụng và quản lý.